Direct contact? Mail: directie@verwondering-almere.nl

HomeCampus NobelhorstVoor oudersAanname- en toelatingsbeleid

Aanname- en toelatingsbeleid

Net als alle scholen hebben De Verwondering en Het Universum te maken met de landelijke regels voor aanname en verwijzing van leerlingen. Onze scholen staan open voor kinderen van ouders die kiezen voor het specifieke karakter van onze scholen. Tijdens het kennismakingsgesprek en een eventueel daaropvolgend intakegesprek komt de motivatie van de ouders aan de orde.

Aannamebeleid

Wij richten ons op (nieuwe) leerlingen die woonachtig zijn in ons voedingsgebied Almere Hout of daar op termijn komen te wonen. Uiterst terughoudend zijn wij in de aanname van kinderen die reeds op andere scholen zitten. In ons WOP staat beschreven dat leerlingen die al een plekje hebben binnen de wijk,  in principe, niet kunnen overstappen naar een andere school binnen de wijk. Daarnaast is vanaf schooljaar 2012-2013 binnen de verschillende besturen in Almere afgesproken dat scholen alleen nieuwe leerlingen mogen accepteren aan het begin van een schooljaar.

Procedure vierjarigen

Wij raden ouders aan om zich tijdig te oriënteren op een basisschool. Er zijn hiervoor regelmatig kennismakingsmomenten waarvoor u zich via de mail of telefonisch kunt aanmelden. Wij vertellen tijdens deze bijeenkomst over onze uitgangspunten en laten uiteraard de school zien. U krijgt, wanneer er plek is in één van onze groepen, na afloop een (voor-)aanmeldformulier mee. Wanneer deze ingevuld en ondertekend bij ons binnen is, krijgt u van ons via de mail een bevestiging van (voor-)aanmelding. Uw kind mag naar school zodra hij of zij vier jaar is geworden. 

Procedure aanmelding overstapper

Er zijn kinderen die door verhuizing in een hogere groep instromen. Bij leerlingen die van school veranderen, wordt altijd contact opgenomen met de vorige school. Ouders geven hiervoor toestemming middels een toestemmingsformulier. De plaatsing gebeurt na overleg tussen de intern begeleiders en/of de directeuren van de oude en de nieuwe school. De inschrijving is pas definitief na beoordeling en goedkeuring van de inschrijving op basis van het onderwijskundig rapport door de directeur. Hiervoor staat een termijn van 6 weken die met 4 weken verlengd mag worden. 

Wij maken met ouders van kinderen die verhuizen afspraken voor de eerste schooldag. Kinderen van buiten Almere kunnen op dit afgesproken moment, ook gedurende het schooljaar, starten. Kinderen uit Almere  beginnen na de zomervakantie in de nieuwe groep. 

Inschrijven Kinderopvang Sterrenrijk

Kinderopvang Sterrenrijk hanteert verschillende pakketten.  Het uurtarief is afhankelijk van uw pakketkeuze. Onze website biedt u de mogelijkheid vrijblijvend een inschrijving te doen. Bij de inschrijving geeft u aan naar welk pakket uw voorkeur uitgaat. Na de inschrijving ontvangt u via de mail een overzicht met daarop de kosten en het uurtarief. De prijs wordt jaarlijks herzien aan de hand van de reële kostenontwikkeling. Prijswijzigingen worden twee maanden van tevoren schriftelijk kenbaar gemaakt. 

Kinderopvang toeslag

Wanneer u als ouder een studie, werk of uitkering combineert met de zorg voor kind(eren) komt u mogelijk in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten van de kinderopvang. Deze tegemoetkoming heet: Kinderopvangtoeslag.

Voorwaarden voor het verkrijgen van kinderopvangtoeslag is dat uw kind opgevangen wordt bij een geregistreerde opvangorganisatie. Kinderopvang Sterrenrijk is geregistreerd in het landelijk register kinderopvang en voldoet aan alle eisen die daaraan gesteld worden. Meer informatie vindt u op www.toeslagen.nl. Hier kunt u tevens de hoogte van uw recht op kinderopvangtoeslag berekenen en de toeslag  aanvragen. 

Pakketten Opvang

Voor de dagopvang van kinderen vanaf 0 jaar tot 4 jaar, bieden wij uitsluitend een pakket van 51 weken aan. Indien een combinatie van kinderopvang en buitenschoolse opvang plaats vindt tussen 2 kinderen (uit een zelfde gezin) dan bieden wij u de mogelijkheid een 48-weken-pakket bij ons af te nemen. Voor de buitenschoolse opvang van kinderen van 4 jaar tot 13 jaar, bieden wij verschillende pakketten aan. Dit geldt uitsluitend voor de buitenschoolse opvang. U heeft hierbij de keuze uit 3 verschillende pakketten:

  1. 40 weken pakket (alleen tijdens schoolweken);
  2. 48 weken pakket (exclusief 3 weken vakantieopvang);
  3. 51 weken pakket (opvang gedurende het hele jaar).

Bij een afname van minimaal 3 dagen o.b.v. 48 of 51 weken (per 1 kind) kan ook gebruik worden gemaakt van een pakket tot 18.00 uur. Indien er een wijziging plaatsvindt en het aantal dagen per week minder wordt dan 3, dan vervalt deze mogelijkheid.